Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Arformoterol tartrate
1-(4-(benzyloxy)-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone
(R)-4-(2-aminopropyl)phenol
(R)-N-(2-hydroxy-5-(2-((1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamide
Arformoterol tartrate(1S,2R)Isomer
Arformoterol
Arformoterol Impurity 7
N-(2-Hydroxy-5-((S)-1-hydroxy-2-((S)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino)ethyl)phenyl)formamide2,3-dihydroxysuccinate
Arformoterol(1R,2S)Isomers
N-(2-hydroxy-5-(1-isopropoxy-2-((1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamide
N-(2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-(3-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamide
Formoterol Impurity 5
N-(2-Hydroxy-5-((R)-1-hydroxy-2-(((R)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)-N-nitrosoformamide
N-Nitroso Desformyl Arformoterol
N-Nitroso Desmethyl Arformoterol
N-Nitroso n-Acetyl Arformoterol
N-(2-(benzyloxy)-5-((R)-1-hydroxy-2-(((R)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)benzyl amine)ethyl)phenyl)formamide
(S)-N-(1-phenylpropan-2-yl)formamide