Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Cobicistat
(alphaS)-alpha-[[[Methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-4-morpholinebutanoic acid methyl ester
Cobicistat Impurity 10
N-[(1R,4R)-4-Amino-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]carbamic acid 5-thiazolylmethyl ester hydrochloride
Bis(1,3-Thiazol-5-ylmethyl[(2R,5R)-5-amino-1,6-diphenylhexane-2-yl]bis carbamate
Cobicistat Thiazole Carbonate Impurity
Hydroxy Cobicistat
Cobicistat Impurity-2-Trihydrochloride
Cobicistat Impurity 11