Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Eluxadoline Impurity C
Methyl-5-(hydroxymethyl)-2-methoxybenzoate
(S)-2-tert-butoxycarbonylamino-3-(4-cyano-2,6-dimethyl-phenyl)-propionic acid methyl ester
(S)-2-((tertbutoxycarbonyl)amino)-3-(4cyano-2,6-dimethylphenyl)-propanoic acid
Eluxadoline Impurity 1 (R,R-Isomer)
(S)-tert-butyl(1-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethyl)carbamate oxalate
(R)-1-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethanamine
Eluxadoline