Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Eltrombopag
(E)-4-(hydroxyimino)2-(3,4-dimethylphenyl)-5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
(4Z)-1-(3,4-dimethylphenyl)-4-(hydroxyimino)-3-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Eltrombopag Nitroso Impurity 1
Eltrombopag Impurity 20
Eltrombopag Lactose Adduct Impurity
ethyl3,3-bis(1-(3,4-dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)butanoate
4,6-dibromo-2-nitroanisole
2-(2,3-Dimethylphenyl)-5-Methyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
Eltrombopag-2-Amino Phenol Derivative
Eltrombopag Impurity 13
Eltrombopag Impurity 12
Eltrombopag Impurity 30
Eltrombopag Impurity 29
Eltrombopag Impurity 38

Metabolites

Eltrombopag acyl-beta-D-glucuronide