Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Midodrine Hydrochloride
Midodrine Related Compound A
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl-2-aminoacetate dihydrochloride
3-Bromo Midodrine
2-Bromo-2',5'-dimethoxyacetophenone
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine
1-isopropylcarbonyl-2-(2`,5`-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethylamine
2-isopropylcarbonyloxy-2-(2`,5`-dimethoxyphenyl)-ethylamine
Midodrine Related Compound B
Midodrine USP Related Compound C
Midodrine Dibromo Impurity
2-Azido-N-(2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl)acetamide
Methyl 3,5-dimethoxybenzoate
N-Nitroso Midodrine Impurity

Metabolites

3-(2-amino-1-hydroxyethyl)-4-methoxyphenol

Isotope Labelled Compounds

Midodrine-D6 Hydrochloride
Desglymidodrine-d6