Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Midazolam EP Impurity F
Midazolam EP Impurity C
Midazolam EP Impurity G
Midazolam EP Impurity E
Midazolam EP Impurity I
Midazolam Amino Compound
Midazolam Nitromethylene compound
Dihydromidazoleam Impurity
Midazolam 6H-Isomer Impurity
Midazolam Oxide Impurity
Midazoalm EP Impurity A
Midazoalm EP Impurity H
Midazolam EP Impurity J
Midazolam EP Impurity D
4-Hydroxymidazolam
1`-hydroxy Midazolam
Midazolam Nitroso Impurity
Midazolam N-Methyl Impurity
ethyl 1-(4-chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl)-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
1-(4-chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl)-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Chlordiazepoxide
Midazolam Maleate
Methanone, [2-[5-(aminomethyl)-2-methyl-1H-imidazol-1-yl]-5-chlorophenyl](2-fluorophenyl)-, dihydrochloride
Midazolam EP Impurity E Dimaleate Salt
N-Nitroso Midazolam EP Impurity A
N-Nitroso Midazolam EP Impurity J
(7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2-yl)methanamine

Isotope Labelled Compounds

Midazolam D5