Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

1-(4-(4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)butanoyl)phenyl)ethyl acetate