Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Arformoterol Tartrate
1-(4-(benzyloxy)-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone
(R)-4-(2-aminopropyl)phenol
(R)-N-(2-hydroxy-5-(2-((1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamide
Arformoterol tartrate(1S,2R)Isomer
(2S)-Hydroxy(phenyl)acetic acid (2r)-n-benzyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
N-[5-[(1R)-2-[Benzyl-[(2R)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-phenylmethoxyphenyl]formamide